Strict Standards: Declaration of ISC_SHIPPING::SaveModuleSettings() should be compatible with ISC_MODULE::SaveModuleSettings($settings = Array, $deleteFirst = true) in /home/lgx99/vietnamtobacco/includes/classes/class.shipping.php on line 8

Strict Standards: Declaration of ISC_SHIPPING::getpropertiessheet() should be compatible with ISC_MODULE::GetPropertiesSheet($tab_id, $idGlobal, $jsGlobal, $jsSelectedFunction, $customVars = Array, $moduleId = NULL) in /home/lgx99/vietnamtobacco/includes/classes/class.shipping.php on line 8

Strict Standards: Declaration of ISC_NOTIFICATION::GetPropertiesSheet() should be compatible with ISC_MODULE::GetPropertiesSheet($tab_id, $idGlobal, $jsGlobal, $jsSelectedFunction, $customVars = Array, $moduleId = NULL) in /home/lgx99/vietnamtobacco/includes/classes/class.notification.php on line 128

Strict Standards: Declaration of ISC_CHECKOUT_PROVIDER::GetPropertiesSheet() should be compatible with ISC_MODULE::GetPropertiesSheet($tab_id, $idGlobal, $jsGlobal, $jsSelectedFunction, $customVars = Array, $moduleId = NULL) in /home/lgx99/vietnamtobacco/includes/classes/class.checkoutprovider.php on line 827

Strict Standards: Declaration of ISC_LIVECHAT::GetPropertiesSheet() should be compatible with ISC_MODULE::GetPropertiesSheet($tab_id, $idGlobal, $jsGlobal, $jsSelectedFunction, $customVars = Array, $moduleId = NULL) in /home/lgx99/vietnamtobacco/includes/classes/class.livechat.php on line 102

Strict Standards: Declaration of ISC_ANALYTICS::GetPropertiesSheet() should be compatible with ISC_MODULE::GetPropertiesSheet($tab_id, $idGlobal, $jsGlobal, $jsSelectedFunction, $customVars = Array, $moduleId = NULL) in /home/lgx99/vietnamtobacco/includes/classes/class.analytics.php on line 247

Strict Standards: Declaration of ISC_COMMENTS::getPropertiesSheet() should be compatible with ISC_MODULE::GetPropertiesSheet($tab_id, $idGlobal, $jsGlobal, $jsSelectedFunction, $customVars = Array, $moduleId = NULL) in /home/lgx99/vietnamtobacco/includes/classes/class.comments.php on line 256

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /home/lgx99/vietnamtobacco/lib/general.php on line 3546
Vietnam National Tobacco Corporation export 1 billion tobacco packs

Get News


Vietnam National Tobacco Corporation export 1 billion tobacco packs

Posted on 16th Feb 2011 @ 12:41 PM


VINATABA: Xuất khẩu thuốc lá điếu vượt mốc 1 tỷ bao.

Năm 2010 – năm kỷ niệm 25 năm thành lập Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, lần đầu tiên trong lịch sử phát triển ngành thuốc lá và Tổng công ty, sản lượng thuốc lá điếu xuất khẩu vượt mốc 1 tỷ bao. Đây là một thành tích nổi bật của Tổng công ty trong suốt chặng đường 25 năm thành lập và phát triển.

 

Nhìn lại lịch sử xuất khẩu thuốc lá bao, xuất khẩu thuốc lá bao bắt đầu từ những năm 1986-1990  theo Nghị định thư giữa Việt Nam và Liên Xô cũ và các nước Đông Âu XHCN. Vào giai đoạn này, hàng năm, Liên hiệp Thuốc lá Việt Nam xuất khẩu  khoảng 300-400 triệu bao sang Đông Âu và Liên Xô cũ. Đến khi Liên xô cũ và khối XHCN Đông Âu tan rã, việc xuất khẩu thuốc lá vào thị trường này gặp nhiều khó khăn. Từ đó, việc tìm kiếm thị trường và đối tác nước ngoài để xuất khẩu thuốc lá là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển thị trường của Tổng công ty.

Từ năm 2001, xuất khẩu thuốc lá điếu ra thị trường thế giới bắt đầu được khôi phục với số lượng 2,4 triệu bao. Năm 2009 con số này là 928 triệu bao. Và đến năm 2010, sản lượng thuốc lá điếu sản xuất xuất khẩu đạt 1,013 tỷ bao, bằng 105,53% so CKNT và bằng 108,31% so với kế hoạch đăng ký Bộ Công Thương.  Sản lượng thuốc lá xuất khẩu của Tổng công ty chiếm gần như tuyệt đối trong toàn ngành, chiếm 35 % so với tổng lượng tiêu thụ thuốc lá điếu của Tổng công ty và  chiếm khoảng 21 % so với tổng tiêu thụ toàn ngành thuốc lá Việt Nam.  

Song song với việc giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu thuốc lá điếu truyền thống  là các nước Trung Đông, châu Phi, ASEAN ( Singapore, Malaysia), CHDCND Triều tiên, Cộng hòa Séc, Tổng công ty còn mở ra được một số thị trường tiềm năng mới  tại Nam Mỹ như Peru, Panama... Bên cạnh đó, hàng năm, Tổng công ty còn gia tăng được kim ngạch xuất khẩu thông qua các hợp đồng gia công thuốc điếu xuất khẩu cho các tập đoàn thuốc lá đang hợp tác sản xuất tại Việt Nam. Đến nay hầu hết tất cả các nhà máy thuốc điếu của Tổng Công ty đều tham gia vào công tác xuất khẩu thuốc lá điếu.

Yếu tố đem lại thành công cho công tác xuất khẩu thuốc lá điếu chính là do  uy tín của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã thu hút các nhà nhập khẩu nước ngoài tìm đến hợp tác thương mại. Trình độ và quy mô sản xuất nhỏ và trung bình,  khả năng đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu nhỏ, đa dạng phù hợp với năng lực của  các đơn vị của Tổng Công ty cũng là một yếu tố hấp dẫn để các nhà nhập khẩu nước ngoài tìm đến đặt hàng.

Mặt khác, thành công trong công tác xuất khẩu thuốc lá bao còn là kết quả sự hợp tác chặt chẽ tích cực và giữa các đơn vị trong tổ hợp và phương hướng phát triển xuất khẩu linh hoạt, hợp lý trong điều hành cơ chế xuất nhập khẩu của Tổng công ty.  Công ty Xuất Nhập Khẩu Thuốc lá - công ty phụ thuộc của Tổng công ty- là  đầu mối hoạt động có uy tín trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nguyên phụ liệu, MMTB chuyên ngành thuốc lá, và xuất khẩu thuốc lá bao của tổ hợp. Công ty có nhiều kinh nghiệm và mối quan hệ lâu dài  đối với các nhà cung cấp và nhà nhập khẩu nước ngoài, có khả năng khai thác tốt nguồn cung cấp cũng như thị trường xuất khẩu nước ngoài đối với các mặt hàng chuyên ngành thuốc lá.

Với quy mô xuất khẩu thuốc lá bao lớn như hiện nay, nhất là trong giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế thế giới, việc giữ vững được thị trường xuất khẩu trong giai đoạn này là một nỗ lực rất lớn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Trong những năm tiếp theo,  việc phát triển xuất khẩu thuốc lá bao sẽ theo hướng không tăng nhiều về số lượng và tập trung phát triển về chiều sâu và gia tăng giá trị xuất khẩu.

From http://www.vinataba.com.vn/?module=viewnews&id=315

Translated by Google Translate

2010 - 25 years anniversary of establishment of the tobacco corporations Vietnam, the first time in the history of the tobacco industry and the development corporation, the output of cigarette exports crossed the milestone of 1 billion bags. This is an outstanding achievement by the Corporation during the journey 25 years of establishment and development.

Looking back at history for tobacco exports, export cigarettes beginning in the years 1986-1990 under the Protocol between Vietnam and the former Soviet Union and other socialist countries of Eastern Europe. At this stage, every year, the Vietnam Tobacco Union about 300-400 million bags exported to Eastern Europe and former Soviet Union. When the former Soviet Union and East European socialist bloc disintegrated, the export of tobacco into the market difficult. Since then, the search market and foreign partners to export tobacco is one of the important objectives in developing the market strategy of the Corporation.

Since 2001, cigarette exports to world markets began to recover with the number of 2.4 million bags. In 2009 this figure is 928 million bags. And in 2010, production of cigarette production reached 1.013 billion including exports, compared with 105.53% 108.31% CKNT and by comparison with the plan registered ministry. Production of tobacco exported by the Corporation accounted for almost absolute in the sector, accounting for 35% of total cigarette consumption by the Corporation and approximately 21% of the total consumption of all tobacco industry Vietnamese South.

Along with maintaining and expanding export markets for traditional cigarettes is the Middle East, Africa, ASEAN (Singapore, Malaysia), North Korea, Czech Republic, the Corporation also opens a potential new markets in South America such as Peru, Panama ... Besides, every year, the Corporation is also increasing exports through processing contracts for export cigarettes Tobacco corporations are collaborating production in Vietnam. Until now almost all the cigarette factories of the corporation are involved in the export of cigarettes.

Success factors for the export of cigarettes is due to the prestige of Tobacco Corporation Vietnam attracted foreign importers looking to trade cooperation. Level and small scale and medium, the ability to meet export orders small, diversified in line with the capacity of the units of the Corporation is also an attractive factor for importers seek foreign orders.

On the other hand, success in the export of cigarettes is the result of close cooperation between the positive and combined units in the development and export orientation flexibility and rationality in the operating mechanism of import of the Corporation. Import and Export Co. Tobacco - the company's dependence Corporation is the focal-prestigious activity in the field of import and export of raw materials, machinery and equipment specialized tobacco, cigarettes and export of the complex . The company has extensive experience and long-term relationships with suppliers and importers of foreign countries, can better exploit the supply as well as foreign export market for goods specialized drug leaves.

Scale export cigarettes big as today, especially in post-crisis world economy, maintaining the export market during this period was a great effort of the Corporation and the unit members. In the following years, the development of export oriented cigarettes will not increase much in number and focus on developing the depth and value-added exports.